A gyermekvédelmi gyámság intézménye 2014-ben került bevezetésre. Az ezzel járó feladatokat, tevékenységet a gyermekvédelmi gyámok végzik. A gyermekvédelmi gyám tevékenységét a gyámhatóság irányítja és felügyeli, a gyermekvédelmi gyám feladatainak ellátáshoz szükséges feltételeket a területi gyermekvédelmi szakszolgálat biztosítja. Megyénkben a TEGYESZ-en belül a gyermekvédelmi gyámok külön munkacsoportot alkotnak, munkájukat gyámi csoportvezető szakmai irányítása mellett látják el.

Ki kerülhet gyámság alá?

Az a kiskorú, aki valamilyen oknál fogva nem áll szülői felügyelet alatt gyámság alá tartozik.

Gyermekvédelmi gyámság alá tartozik különösen az a gyermek,

  • akit nevelésbe vettek,
  • akit ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben helyeztek el és szülője ellen szülői felügyelet megszüntetése iránt per indult, vagy
  • akinek a szülője hozzájárult gyermeke ismeretlen személy általi örökbe fogadásához.

A gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek gyámsága

A gyermekvédelem legfőbb alapelve a gyermekek minden felett álló érdekeinek biztosítása. A gyermekvédelmi gyámság jogintézmények célja, hogy a gyermek érdekét következetesen, a gondozási helytől függetlenül képviselje egyetlen személy. Gyámrendelésre kizárólag illetékes gyámhivatalok jogosultak, vagyis nem automatikusan kerülnek a kiskorúak gyámság alá.

A gyermekvédelmi gyám képes az állandóságot biztosítani attól függetlenül, hogy a gyermeknek hol van éppen a gondozási helye. Feladata a gyermek jogainak biztosítása, véleményének megismerése és arról az ellátást nyújtó, valamint az eljáró hatóság tájékoztatása.

A gyermekvédelmi gyám minden esetben a gyermek törvényes képviselője, viseli az ehhez kapcsolódó jogokat és kötelességeket. Joga és kötelessége, hogy a gyermeket személyi és vagyoni ügyeiben képviselje.

A gyermekvédelmi gyám figyelemmel kíséri és elősegíti a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, nevelését, valamint ellenőrzi a gyermek teljes körű ellátásának megvalósulását. Jogszabály alapján a gyermekvédelmi gyám legfőbb feladata, hogy a gyermekkel rendszeres, személyes kapcsolatot tartson fent

A gyermekvédelmi gyám a gyermek életkorának megfelelően a gyermekkel személyes és közvetlen találkozást, beszélgetést kezdeményez a kirendelés időtartam alatt legalább havonta egy alkalommal, a hatodik életévét be nem töltött gyermek esetében legalább kéthetente egy alkalommal.

  1. január 01. napjától hatályba lépett a helyettes gyermekvédelmi gyámság jogintézménye, így a gyámhatóság a gyermek számára a gyám kirendelésével egyidejűleg a gyermekvédelmi gyám távolléte vagy feladatainak ellátásában való tényleges akadályoztatása esetén az azonnali döntést, intézkedést igénylő ügyekben a helyettesítés megoldása érdekében helyettes gyermekvédelmi gyámot rendel.

Egy gyermekvédelmi gyám egyidejűleg 30 gyermek gyámságát és 30 gyermek helyettes gyámságát láthatja el.

A gyermekvédelmi gyám elsősorban nehéz élethelyzetbe lévő gyermek számára törekszik segítséget nyújtani.

Gyámrendelésre kizárólag illetékes gyámhivatalok jogosultak, vagyis nem automatikusan kerülnek a kiskorúak gyámság alá.