A Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskola Komárom-Esztergom Vármegye négy kislétszámú, 20 fős gyermekotthona működik Komáromban a 20.000 fő lélekszámú kis határvárosban.

A gyermekotthonok önálló épületekben, egymás közvetlen közelében barátságos zöldövezetben családi házakban működnek a Csillag lakótelepen, a város szerkezetébe illeszkedve. Teljeskörű otthont nyújtó ellátást biztosítanak az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermekek számára. Biztosítják a különleges és speciális szükségletű gyermekek, fiatalok integrált elhelyezését, gondozását, nevelését és a 18. életévüket betöltött fiatalok utógondozói ellátását.

Az épületek elnevezése:

  • A épület: Csillagfény Gyermekotthon Komárom
  • B épület: Csillagvirág Gyermekotthon Komárom
  • C épület: Csillagszóró Gyermekotthon Komárom
  • D épület: Csillagszem Gyermekotthon Komárom

Egy-egy otthonban 360 hasznos négyzetméteren 20 fő elhelyezésére 8 szoba ls sok kiszolgáló helység áll rendelkezésre.

A gyermekeket nevelő szakemberek feladata a gondozási és nevelési feladatok ellátása, a családias neveléshez felnőtt modell nyújtása.

A személyi és tárgyi feltételek alkalmassá teszik gyermekek nevelésére.

Több általános iskola, speciális iskola és több középfokú oktatási intézményben van lehetősége az elhelyezett gondozottaknak a szakmaszerzésre, a továbbtanulásra.

Az itt dolgozó szakemberek biztosítják a szakmai programokban meghatározott célok és feladatok megvalósítását.

Feladataink megvalósítása érdekében széleskörű, együttműködő kapcsolatrendszert alakítottunk ki a gyermekjóléti és gyermekvédelmi hálózatban tevékenykedő intézményekkel, szolgáltatásokkal, oktatási intézményekkel, munkahelyekkel, támogatókkal. Meglévő kapcsolatainkat a hatékonyság érdekében ápoljuk és fejlesztjük.

Alapfeladataink színvonalas ellátása érdekében ismerjük a környezetünkben működő segítő hálózatot (napközi, kulturális intézmények, klubok, sportegyesületek), melyek bekapcsolásával elősegíthetjük gyermekeink szocializációjának sikerességét.

A kulturális intézmények (művelődési ház, mozi, könyvtár) elérhető távolságban találhatók. Az iskolai és városi sportegyesületek, sportlétesítmények (uszoda, sportcsarnok, sportpálya) változatos szabadidős lehetőségeket biztosítanak a gyermekek részére.

A város környékén az átlagosnál jobb a munkaerőpiaci helyzet, ez segíti a már munkába álló fiatal felnőttek elhelyezkedési esélyeit.

A város lakói a gyermekotthon lakóival szemben toleránsak és elfogadó magatartást tanúsítanak.

A gyermekotthonok nevelési programjának célja, hogy a növendékek családias környezetben nevelkedve képesek legyenek visszatérni családjukba, felkészülni az önálló életre és a társadalomba való beilleszkedésre.

A család átmeneti vagy tartós funkciózavara miatt a gyermekotthonban elhelyezett gyermekek számára teljeskörű ellátást biztosítunk az 1997. évi XXXI. törvény (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról) szerint.

A gyermekotthonok önálló gazdálkodást folytatnak a havonta rendelkezésünkre álló költségvetési normatívából. A gazdálkodás tervezésébe bevonják a gondozásuk alatt álló gyermekeket is.

Feladatunk a nevelési cél elérése érdekében, hogy testileg, érzelmileg, értelmileg, erkölcsileg a társadalom elvárásainak megfelelő normákat elfogadtassuk. Az életcél tudatosítása és a hozzá vezető út közös kialakítását igyekszünk megvalósítani az egyéni bánásmód alkalmazásával.

A napirendet a dolgozók és a gyermekközösség bevonásával készítjük el, és elfogadása után lép életbe. Rögzíti a gyermekek napi általános tevékenységét az otthonban, rugalmasan alkalmazkodik a gondozottak életkorához. Betartása a szokásrend alapja. Tartalmazza a gyermeki jogokat, kötelezettségeket, a magatartási szabályokat, a kimenők rendjét, a magatartás, a tevékenységek értékelési formáit.

Fontosnak tartjuk, hogy az otthonok légköre nyitott és családias legyen. Minden itt dolgozó felnőtt képes a gyermekeket elfogadni, kölcsönös szimpátiát kialakítani. Felnőtt – gyermek és a munkatársak kapcsolatát nyíltság, őszinteség jellemezze. A nevelési stílus demokratikus, életszerű, szeretetközpontú, fontos az egyéni bánásmód.

Rendkívüli figyelmet fordítunk a fejlődési elmaradásokból, sérülésekből, betegségből eredő sajátos szükségletekre, melyek egy-egy gyermek esetében különleges ellátást igénylenek.

Minden gyermeket elfogadunk olyannak, amilyen. Azzá neveljük, amivé válni képes annak érdekében, hogy életesélyei a lehetőségeihez képest a legjobbak legyenek.

A fiatal felnőtt számára a szükség – és jogcím szerinti ellátást biztosítanak a gyermekotthonok azon időszak alatt, amíg az utógondozói ellátást kérő létfenntartását önállóan nem tudja biztosítani, folytatja tanulmányait, vagy felvételét várja szociális bentlakásos intézménybe.

A törvény által meghatározott otthonteremtési támogatás felhasználásához szakember segítségét biztosítja az intézmény.

az együttes játékok, a közösen végzett munka, a tanulás, a kötetlen beszélgetések lehetővé teszik a viselkedési normák, magatartásszabályok közvetítését. Személyes példamutatással, életszerű helyzetek bemutatásával igyekszünk képessé tenni a gyermekeket a normák elfogadására. Fontos nevelési módszerünk az érdeklődés felkeltése, rábeszélés, ösztönzés, meggyőzés. Hatékony nevelés elérése érdekében inkább jutalmazzuk, mint büntetünk.

Alapvető, hogy a felnőttek közössége következetes, egységes követelményrendszert alakít ki és valósít meg. Fontos, hogy a nevelők módszereik megválasztásában, alkalmazásában azonos szemléleti alapokkal rendelkeznek.

A gyermekotthon növendékei véleményt nyilváníthatnak ellátásukkal, nevelésükkel, oktatásukkal kapcsolatban. Érdekképviseletüket a Gyermekönkormányzat választott tagjai képviselik.